Pre-order Shipping Policy

Pre-Order: You can order some products even when they are not readily available at our store in the United States. In that case, you will see the "Pre Order" instead of the usual "Add to Cart" button for available products. A pre-order is usually shipped to you from California within 3-5 weeks after it is placed.

Order to ship: Some ao dai available to ship, we need 4-10 days for processing time. 

 

Đặt Hàng: Bạn có thể đặt trước một mẫu hàng ngay cả khi chúng tôi chưa có mẫu này trong kho hàng ở Mỹ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy nút "Pre Order" thay vì nút "Add to Cart" thường thấy cho hàng có sẵn. Hàng đặt sẽ được gửi cho bạn từ California khoảng 3-5 tuần sau khi bạn đặt hàng.